Stichting Weerstandsfonds

De Stichting Weerstandsfonds bevordert de naleving van de contractuele afspraken tussen verhuurder en huurder. 
Huurders hebben een aantal verplichtingen aan de verhuurder. De belangrijkste zijn:
 • de stipte betaling van de verschuldigde huurprijs;
 • de behoorlijke bewoning en het behoorlijk gebruik van het gehuurde;
 • het niet veroorzaken van overlast aan zijn medebewoners of aan de verhuurder of zijn huisgenoten.

Onrechtmatig gebruik

De Stichting behartigt de belangen van de eigenaren in geval van onrechtmatig gebruik van de bij de stichting ingeschreven registergoederen cq. woningen, winkels of kantoren. Het fonds is opgericht om ervoor te zorgen dat eigenaren van onroerende zaken niet geconfronteerd worden met hoge kosten indien de huurders van deze eigenaar wanpresteren ten opzichte van de onderliggende huurovereenkomst.

Hoe bereikt de stichting dit doel?

De Stichting bereikt haar doelen door een diversiteit aan wettige middelen, waaronder het voeren van gerechtelijke procedures zoals een kort geding of hoger beroep. De stichting kan geheel of gedeeltelijk de kosten verbonden aan huuropzeggingen en/of vervolgingen van huurders voor haar rekening nemen, en/of vervolgingen van huurders of ontruimingsprocedures ook in geval van onrechtmatig gebruik, voor haar rekening te nemen. 

Welke eigenaren kunnen een beroep doen op het fonds? 

Uitsluitend eigenaren (lid) van de Vereniging Vastgoed Belang kunnen hun objecten/percelen/eenheden aanmelden bij Stichting Weerstandsfonds van Vastgoed Belang.


Wanneer wordt een vergoeding verstrekt?

Bij gebleken wanprestatie (al dan niet gerechtelijk) van (een) huurder(s) vergoedt het Weerstandsfonds conform het uitkeringsreglement. Hierbij dient er in ieder geval:
 • sprake te zijn van inschrijving van alle verhuurde eenheden van de betreffende eigenaar;
 • sprake te zijn een aanmaning door de rechtskundig adviseur van de Ledenservice B.V. van de vereniging Vastgoed Belang of van de deurwaarder;
 • een huurachterstand te zijn van minimaal drie maanden dan wel voldoende bewijs aanwezig te zijn in gevallen van onbehoorlijke bewoning dan wel overlast.

Wie beslist over de wanprestatie/vergoeding?

Een rechter of Huurcommissie spreekt zich uit over een wanprestatie van een huurder. Bij wanprestatie kan de Stichting Weerstandsfonds besluiten over te gaan tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de eigenaar gemaakte kosten. Wanneer de betrokken partijen zelf tot een akkoord komen, dan zal de administrateur van de Stichting Weerstandsfonds, voordat hij de vergoeding uitkeert, advies vragen aan de behandelend jurist of er sprake is van een wanprestatie of niet.

Wordt iedere aangemelde zaak in behandeling genomen?

Een procedure kan worden geweigerd, gestaakt of aanvaard 'onder bezwaar', zodra procederen niet mogelijk is of geen kans van slagen heeft. Stelt de rechter of de huurcommissie de deelnemer (Weerstandsfonds) toch in het gelijk, dan kan de administrateur alsnog overgaan tot het uitkeren van een vergoeding.

Wie verleent de rechtskundige bijstand?

De rechtskundige bijstand wordt verleend door de juristen verbonden aan de Vastgoed Belang Ledenservice B.V. of een door de Ledenservice ingeschakelde derde. De Algemene voorwaarden van Vastgoed Belang Ledenservice BV met betrekking tot de juridische dienstverlening zijn te vinden op onze website of kunnen worden toegestuurd na aanvraag. 

Bijstand bij deze procedures wordt verleend door een door de jurist aan te wijzen advocaat. Zodra een wanprestatie van de huurder is bewezen, kan een vergoeding op basis van de factuur van de betreffende advocaat plaatsvinden, een en ander ter beoordeling van het bestuur van het Weerstandsfonds.

Extra voorwaarden aan het verstrekken van een vergoeding 

Als extra voorwaarden geldt dat:
 • de huurovereenkomsten schriftelijk moeten zijn aangegaan en dat deze huurovereenkomst een bepaling dient te bevatten, dat de incassokosten op de huurder verhaalbaar zijn;
 • alle verhuurde of voor verhuur beschikbare (gedeelten van) registergoederen van de deelnemer dienen geregistreerd te zijn bij de Stichting Weerstandsfonds.

Wanneer vindt geen vergoeding plaats?

 • van kosten van reeds voor de inschrijving van een pand bestaande geschillen;
 • indien de vordering richting de huurder door de rechter of huurcommissie wordt ontzegd;
 • indien blijkt dat een registergoed in meer gedeelten is verhuurd dan bij inschrijving werd opgegeven;
 • indien de deelnemer zijn jaarlijkse bijdrage aan het Weerstandsfonds niet heeft betaald;
 • de beoordeling omtrent het al dan niet overgaan tot vergoeding door het Weerstandsfonds vindt plaats door het bestuur van het Weerstandsfonds bij monde van haar administrateur.

Oneens met het besluit?

Wanneer u het oneens bent over een besluit van het Weerstandsfonds, volgt u het volgende proces:
 • teken tegen het besluit beroep aan bij het bestuur van het Weerstandsfonds;
 • maak uw bezwaar schriftelijk kenbaar binnen één maand nadat het besluit over de (gedeeltelijke) vergoeding;
 • twee maanden na ontvangst van het bezwaar neemt het bestuur van de Stichting Weerstandsfonds een beslissing.