Algemene voorwaarden

Privacy statement Vastgoed Belang
In het kader van onze dienstverlening verwerkt Vastgoed Belang persoonsgegevens. Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Privacyverklaring
Vastgoed Belang vindt het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze leden, bezoekers en gebruikers van onze website. We zien erop toe dat uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Vastgoed Belang verwerkt persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslagen gegevensverwerking
Vastgoed Belang verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
de uitvoering van de overeenkomst c.q. dienstverlening; uw toestemming; het voldoen aan een wettelijke verplichting; gerechtvaardigd belang.

Doeleinden gegevensverwerking
Vastgoed Belang verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Ledenadministratie - Wanneer u lid wordt van Vastgoed Belang, informeren wij u over uw lidmaatschap en geven daar uitvoering aan.
 • Levering producten en diensten - Wanneer u producten en/of diensten van Vastgoed Belang afneemt en u daartoe een overeenkomst met ons sluit dan leggen wij dit en de historie daaromheen vast.
 • Contact - Wanneer u contact met ons opneemt.
 • Nieuwsbrieven en e-mailings - Wij informeren u over onze (nieuwe) producten en diensten als u daarvoor toestemming heeft gegeven: rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld met campagnes via social media en zoekmachines. Toestemming geven gebeurt (impliciet) zodra u lid wordt of expliciet op andere wijze en/of momenten.
Beveiliging en bewaartermijn
Vastgoed Belang gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Vastgoed Belang toegang tot uw gegevens. Vastgoed Belang bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan haar wettelijke (bewaar)verplichtingen. De gegevens kunnen eventueel (gedepersonaliseerd) langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Indien u lid bent van Vastgoed Belang
Bij aanmelding worden uw gegevens opgeslagen in onze ledenadministratie, zodat wij u kunnen bereiken via post, mail of per telefoon.
Indien u het lidmaatschap van Vastgoed Belang opzegt, worden uw contactgegevens maximaal gedurende het opzegjaar bewaard. Indien u een dossier bij Vastgoed Belang heeft gehad inclusief een gerechtelijk uitspraak worden de gegevens twintig jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is. De twintig jaar bewaartermijn gaat in vanaf de sluiting van het dossier. Als er geen gerechtelijke uitspraak in het dossier aanwezig is, worden uw gegevens na zeven jaar vernietigd. De zeven jaar bewaartermijn gaat in vanaf sluiting van het dossier.

Indien u geen lid bent van Vastgoed Belang wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt voor het toezenden van onze nieuwsflitsen. Dus niet voor andere doeleinden, behalve als u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

U kunt zich op ieder gewenst moment afmelden voor de Nieuwsflits. Bij opzegging wordt uw e-mailadres, uit ons abonnementenbestand verwijderd. Als u zich wilt afmelden, kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief uitschrijven.

E-mail en nieuwsbrieven
Als u lid bent van Vastgoed Belang wordt uw e-mailadres gebruikt om informatie toe te sturen over uw lidmaatschap en over de door u afgenomen producten en diensten. Wij gebruiken uw e- mailadres ook om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten en nieuwsbrieven van Vastgoed Belang.
E-mailadressen van niet-leden worden gebruikt om informatie te sturen over (nieuwe) producten, diensten en nieuwsbrieven van Vastgoed Belang, als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Toestemming voor het toesturen van deze informatie kunt u altijd weer intrekken.

Uw rechten
Na een bepaalde periode wist Vastgoed Belang persoonsgegevens die zij heeft verwerkt volgens haar wettelijke verplichtingen (met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen). Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • Inzage - U heeft het recht ons te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u op verzoek een overzicht van deze gegevens.
 • Rectificatie en aanvulling - U heeft het recht ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens van u te wijzigen en om uw persoonsgegevens aan te vullen.
 • Beperking verwerking - U heeft het recht ons te verzoeken bepaalde persoonsgegevens van u te verwijderen als u vindt dat wij deze gegevens niet (langer) mogen verwerken.
 • Vergetelheid - U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u uw toestemming daarvoor intrekt, tenzij ons dit wettelijk niet is toegestaan.
 •  Bezwaar - U kunt bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over producten of diensten van Vastgoed Belang (marketing) en tegen profilering voor marketingdoeleinden. U kunt ook bezwaar maken als u vindt dat de verwerking onrechtmatig is, als er een wettelijke grondslag ontbreekt, of als u vindt dat uw rechten zwaarder wegen dan het belang van Vastgoed Belang om uw persoonsgegevens te verwerken.
De bovengenoemde verzoeken kunt u via ons contactformulier of via e-mail richten aan onze ledenservice (secretariaat@vastgoedbelang.nl), onder vermelding van 'mijn privacy'. Per post kan ook: Vastgoed Belang, t.a.v. Ledenservice, Haaksbergweg 75, 1101 BR Amsterdam. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Datalekken
Vastgoed Belang houdt zich uiteraard aan haar wettelijke verplichtingen wat betreft het melden van datalekken. Wij melden een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een (mogelijk) datalek ontdekken, verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, door ons een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer, eventueel de organisatie waarvoor u werkt en een korte omschrijving van het datalek.

Beveiligingsverklaring
Vastgoed Belang gaat uiterst zorgvuldig om met de veiligheid van haar systemen. Desondanks kan er in de beveiliging van onze systemen een zwakke plek voorkomen. Mocht u er één vinden, dan horen wij dat graag. Wij treffen dan zo snel mogelijk gepaste maatregelen.

Social media
Wij corresponderen graag via het web en (eigen) social mediakanalen met leden en bezoekers van onze website om aandacht te vragen voor onze organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en vragen te beantwoorden. Wij volgen daartoe het internet en social mediakanalen, zoals Twitter en LinkedIn. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en daar proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat wij (persoons)gegevens vastleggen als wij deelnemen aan feeds, vragen beantwoorden of reageren op opmerkingen. Deze gegevens worden uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen of de content op social mediakanalen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via secretariaat@vastgoedbelang.nl

Prijzen op de website
 1. Alle prijzen die op de website van Vastgoed Belang staat vermeld zijn prijzen inclusief btw.
 2. Als u een lidmaatschap van Vastgoed Belang via de website besteld en betaald, verkrijgt u een uitgesplitste factuur met aparte vermelding van de prijs en de btw.
 3. Als u een dienst of product via de website besteld en betaald, verkrijgt u een uitgesplitste factuur met aparte vermelding van de prijs en de btw. 
Vastgoed Belang en andere websites
Op onze sites treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen of klachten
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt deze aan: Vastgoed Belang, t.a.v. Ledenservice, Haaksbergweg 75, 1101 BR te Amsterdam.
U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken of bellen met Vastgoed Belang via telefoonnummer 020 3463123. Of mail via secretariaat@vastgoedbelang.nl.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook de mogelijkheid om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy statement en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken om de meest actuele versie te kunnen raadplegen.

Klik hier voor de algemene voorwaarden van de Vereniging Vastgoed Belang ledenservice BV: algemene-voorwaarden-VBS-2015.pdf