Raad van State bevestigt zorgen Vastgoed Belang: Huurders dreigen de dupe te worden van regulering middensegmenthuur

Datum: 20-11-2023
In een recent advies heeft de Raad van State zijn bezorgdheid geuit over de voorgestelde wet 'Betaalbare Huur', die beoogt de huurprijzen in het middensegment te reguleren.
Dit advies bekrachtigt de zorgen die Vastgoed Belang al geruime tijd heeft geuit over de potentiële negatieve gevolgen van dergelijke regulering. De Raad van State benadrukt dat de wet herzien moet worden en wijst op enkele fundamentele tekortkomingen: “De regering motiveert niet overtuigend dat de voorgestelde regulering desalniettemin effectief zou zijn en dat risico's voldoende zijn ondervangen. Deze motivering van de geschiktheid en noodzakelijkheid van de maatregel is ook nodig ter rechtvaardiging van de inmenging in het eigendomsrecht van verhuurders en investeerders. In verband hiermee dient het wetsvoorstel nader te worden bezien," aldus de Raad van State.

De analyse van de voorgestelde wet 'Betaalbare Huur', zoals uiteengezet door de recente beoordeling van de Raad van State, begint met een alarmerende constatering. De stijgende huurprijzen worden volgens het advies direct gelinkt aan een chronisch tekort aan huurwoningen. Hoewel de wet probeert iets te doen aan de huurprijzen, slaat het rapport een kritische noot door te wijzen op de gebrekkige aandacht voor de onderliggende oorzaak van dit probleem: het schrijnende tekort aan beschikbare woningen. Deze aanvangsbevinding vormt een belangrijke pijler waarop de verdere kritiek op de voorgestelde wet is gebouwd. Vastgoed Belang benadrukt dat op basis van dit advies is te constateren dat de oorzaak van de stijgende huurprijzen veel dieper ligt dan het simpelweg beschuldigen van particuliere verhuurders.

Een zorgwekkend neveneffect dat de Raad van State benadrukt, is het potentieel toenemende woningtekort als gevolg van de wet. Het uitstellen of afstellen van nieuwbouwprojecten en het uitponden van bestaande woningen zijn risico's die niet genegeerd kunnen worden. Het advies wijst erop dat de investeringsbereidheid onder druk komt te staan, wat verhuurders mogelijk dwingt hun huurwoningen te verkopen ('uitponden') en nieuwbouwprojecten te heroverwegen. Deze zorgwekkende scenario's bevestigen de eerdere waarschuwingen van Vastgoed Belang, gestaafd door het onderzoek van Ortec Finance. Dit onderzoek waarschuwde al voor de rendabiliteit van uitponden in vergelijking met aanhouden en verhuren. De voorspelde uitpondgolf is al begonnen en zal zich voortzetten zonder wijzigingen in het huidige beleid.

Een ander zorgwekkend gevolg van de voorgestelde regelgeving, zoals benoemd door de Raad van State, is de mogelijkheid dat wachtlijsten en scheefwonen zich uitbreiden naar het middensegment.

Dit betekent dat mensen mogelijk langer moeten wachten op een huurwoning en dat de verhouding tussen inkomen en huurprijs uit balans kan raken. De angst is dat de beoogde regelgeving niet het gewenste evenwicht brengt, maar juist de ongelijkheid op de huurmarkt vergroot. Het ontbreken van een gedifferentieerde aanpak kan extra druk leggen op het middensegment, resulterend in versterkte scheefwoningsituaties en toegenomen wachtlijsten voor woningzoekenden. Dit voegt een extra complexiteit toe aan de al geconstateerde tekortkomingen in de voorgestelde wet en benadrukt de noodzaak van een gebalanceerde en doordachte aanpak om de huurmarkt te stabiliseren.

Dit advies van de Raad van State roept gemengde gevoelens op bij Vastgoed Belang. Aan de ene kant bevestigt het dat de argumenten wetenschappelijk onderbouwd zijn en nu ook door een officiële instantie worden erkend anderzijds lost ons gelijk het tekort aan woningen niet op. Jack de Vries, voorzitter Vastgoed Belang:

“De Raad van State bevestigt onze zorgen over de 'Betaalbare Huur'-wet. Beleidsmakers, neem dit advies serieus en ga terug naar de tekentafel. Streven naar oplossingen voor voldoende, betaalbare huurwoningen met een redelijk rendement is nu essentieel".

--

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Neem voor meer informatie of interview verzoeken contact op met Kavish Partiman, manager Public Affairs bij Vastgoed Belang, via 06-39579309 kpa@vastgoedbelang.nl


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: