Vastgoed Belang over Wetsvoorstel Werkelijk Rendement Box 3

Datum: 25-10-2023
De consultatie bevat de officiële inbreng van Vastgoed Belang over het Wetsvoorstel Werkelijk Rendement Box 3, waarin we onze zorgen en aanbevelingen uiteenzetten.

Vastgoed Belang heeft met grote interesse gekeken naar het Wetsvoorstel Werkelijk Rendement Box 3, dat beoogt een nieuw belastingstelsel in te voeren vanaf 1 januari 2027. In dit schrijven wordt, in lijn met onze uitgebreide consulatie inbreng, de positieve aspecten van het voorstel benadrukt, evenals de aandachtspunten en aanbevelingen van Vastgoed Belang.

VASTGOED.BELANG.CONSULTATIEINBRENG.BOX.3


​positieve Aspecten: Werkelijk Rendement en Vermogenswinstbelasting bij Vastgoed

Dit wetsvoorstel richt zich op het belasten van werkelijk rendement, in plaats van het huidige forfaitaire rendement, wat Vastgoed Belang toejuicht. Voorheen werden beleggers belast op basis van een vastgesteld forfaitair rendement, wat vaak niet overeenkwam met hun werkelijke rendement uit vastgoedbeleggingen. Het nieuwe voorstel corrigeert dit onrecht en sluit aan bij de wensen van Vastgoed Belang en haar leden.

Het voorstel introduceert ook een vermogenswinstbelasting voor indirect rendement, met een uitzondering voor illiquide beleggingen zoals vastgoed. Dit is positief omdat het past bij de overtuiging van Vastgoed Belang dat een vermogensaanwasheffing bij vastgoedinvesteringen onrechtvaardig zou zijn.​

Het wetsvoorstel roept echter ook zorgen op:

  1. 1Waarde van Onroerend Goed per 1 januari 2027: Het wetsvoorstel verduidelijkt niet welke waarde wordt gehanteerd bij de overgang naar het nieuwe Box 3 stelsel. Vastgoed Belang vindt de WOZ-waarde ongeschikt vanwege fictieve elementen en een verouderde peildatum. Vastgoed Belang pleit voor actuele waardebepaling op basis van de waarde in het economisch verkeer.
  2. Tarief van 35%: Het voorgestelde tarief van 35% is gebaseerd op budgettaire neutraliteit, maar het huidige Box 3 stelsel vertoont ernstige tekortkomingen. Het tarief moet worden heroverwogen, rekening houdend met gerechtelijke uitspraken en de maatschappelijke roep om verlaging van belasting op arbeid.
  3. Verliesverrekening: Het wetsvoorstel staat geen verliesverrekening toe, wat niet past bij het belasten van werkelijk rendement. Vastgoed Belang pleit voor verliesverrekening, vergelijkbaar met bestaande wetgeving omtrent vennootschapsbelasting.
  4. Doorschuifregeling bij Overlijden: Het wetsvoorstel voorziet niet in een doorschuifregeling bij overlijden, wat financiële druk op erfgenamen kan veroorzaken. Vastgoed Belang pleit voor een dergelijke regeling.
  5. Daadwerkelijke Waardering: De waardebepaling van onroerend goed moet gebaseerd zijn op actuele marktwaarden, niet de WOZ-waarde, om een eerlijke belastingheffing te garanderen.
  6. Stimulering van Investeringen en Afschrijving op Vastgoed: Kosten voor investeringen in vastgoed moeten aftrekbaar zijn, om investeringen en duurzaamheid te bevorderen.
  7. Administratieve Lasten: Administratieve vereisten mogen particuliere beleggers niet onnodig belasten.
  8. Overgangsperiode: Een overgangsperiode is nodig om beleggers de tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe regels en ongewenste financiële gevolgen te voorkomen.
  9. Vastgoed Belang waardeert het Wetsvoorstel Werkelijk Rendement Box 3, maar benadrukt dat verdere verbeteringen essentieel zijn om een eerlijk, rechtvaardig en praktisch uitvoerbaar belastingstelsel te creëren voor particuliere vastgoedbeleggers en de maatschappij als geheel. Wij hopen dat deze zorgen en aanbevelingen bijdragen aan een constructieve dialoog over de voorgestelde wetswijziging.


Meer artikelen

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerde artikelen te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik het filter in het nieuwsoverzicht: