Goed Verhuurderschap

Het imago van de particuliere huursector lijkt te worden bepaald door misstanden bij malafide verhuurders. Dit leidt helaas tot een onterecht negatief beeld. Verhuurderschap wordt al te snel gelijkgesteld aan huisjesmelkerij; een grote misvatting met ongewenste gevolgen, omdat het tot uitdrukking komt in contraproductieve wet- en regelgeving.
Het overgrote deel van de particuliere verhuurders staat voor Goed verhuurderschap. De leden van Vastgoed Belang verbinden zich aan de Gedragscode. Zowel verhuurder als huurder zijn immers gebaat bij een goede onderlinge relatie. Beide partijen dienen bij te dragen aan het bewaken van deze relatie en het respecteren van elkaars rechten en plichten. Het imago van de sector zal niet snel uit zichzelf veranderen. Wij realiseren ons dat daarvoor initiatief vanuit de sector zelf nodig is. Tegelijk geldt dat verhuurders te maken hebben met complexe en (te) vaak veranderende landelijke en lokale regels. Dit kan ertoe leiden dat er onverhoopt fouten worden gemaakt, met weinig materiele maar wel reputationele impact. 
Als branchevereniging werken wij aan het geïnformeerd houden van de achterban van vigerende wet- en regelgeving. Vastgoed Belang staat voor goed (ver)huurderschap en bevordert dit door: 
  • deelname aan het Integriteitsoverleg vastgoedmarkt (IOV); 
  • het bevorderen van concrete initiatieven zoals het KKVV-keurmerk; 
  • een ‘integriteitsinitiatief’ gericht op het aanzwengelen binnen de sector van het gesprek over ethische dilemma’s die zich in de verhuurderspraktijk voor kunnen doen;
  • aandacht voor onder meer de schimmelproblematiek, loden leidingen, discriminatie en juiste toepassing van contracten;
  • informatievoorziening over (wijzigende) wet- en regelgeving via een jaarlijks geüpdatete “Handboek voor de verhuur”, magazine Steengoed, cursussen en nieuwsbrieven. 

Overzicht

Bekijk ook de andere categorieën standpunten waar Vastgoed Belang zich sterk voor maakt!