Home » Politiek & Actualiteit » Winkels » Dossiers A-Z » Leegstand Winkels

Leegstand Winkels

De winkelmarkt maakt grote veranderingen door vanwege demografische, technologische en sociaaleconomische trends. Dit heeft geleid tot grote leegstand op nagenoeg alle locaties behalve de echte toplocaties. De toenemende leegstand staat al enkele jaren op de agenda. Resultaten blijven echter uit. Gemiddeld staat 9% van de winkelruimte leeg. De regionale verschillen zijn hierbij groot.

Om deze reden zet Vastgoed Belang in op een aantal concrete thema’s. Overheden kunnen hierbij faciliteren, maar de oplossing moet vooral komen van de marktpartijen zelf: eigenaren en retailers.

Winkelhuurrecht

De vijftig jaar oude huurwetgeving verhindert de noodzakelijke dynamiek op de winkelmarkt. Dit leidt tot de volgende negatieve gevolgen: 

  • Er kan niet adequaat worden ingespeeld op veranderend consumentengedrag.
  • Toenemende structurele leegstand is het gevolg.
  • De huren blijven kunstmatig laag. 

Flexibel huurrecht

Wat is hiervoor de oplossing? Ten eerste meer maatwerk in contracten en het schrappen van het dwingendrechtelijk karakter van het huurrecht. Dit biedt voor marktpartijen een oplossing om aan een aantrekkelijk winkellandschap te werken. De rigiditeit en complexiteit van het huidige huurrecht verhindert dat.

Kortom, tijd voor een modernisering van het huurrecht! Om dit te bereiken zet Vastgoed Belang zich samen met IVBN in om overheid en politiek te overtuigen van de noodzaak van flexibilisering van het winkelhuurrecht.

Rol overheden

Daarnaast is een actieve aanpak van de winkelproblematiek door gemeenten en provincies noodzakelijk. Bijvoorbeeld door mee te werken aan de voor transformatie benodigde aanpassingen of ontheffingen van bestemmingsplannen. Zij moeten ook duidelijke keuzes maken over waar nog wel en waar niet meer ontwikkeld kan worden. Provincies hebben daarbij een regierol om tegenstrijdige belangen van gemeenten op te lossen. Het vaststellen van kansrijke gebieden moet altijd in overleg met de pandeigenaren gebeuren. Hierbij is een rol weggelegd voor de regionale afdelingen van Vastgoed Belang.

Retailagenda

Het voornaamste gremium waar Vastgoed Belang bovengenoemde oplossingsrichtingen voor de winkelproblematiek aandraagt is de Retailagenda. Dit is een initiatief van minister Henk Kamp (EZ) waarin publieke en private partijen samen werken aan een toekomstbestendig winkellandschap.