Home » Politieke Lobby » Overige bedrijfsruimte » Visie

Visie

Als vereniging van particuliere vastgoedeigenaren vertegenwoordigen wij een grote diversiteit aan leden; en dus aan bezit. Vastgoed is immers een breed begrip. Vaak is wel duidelijk over welk type vastgoed we het precies hebben. Woningen zijn duidelijk te onderscheiden van kantoren. Een winkel is geen zorgvastgoed. In het algemeen hebben we het daarom vaak over drie categorieën: woningen, kantoren en winkels.

Bedrijfsruimte in allerlei vormen en maten

Maar in de praktijk is het niet altijd zo simpel. Een aantal opmerkingen: 

  1. Het onderscheid tussen winkels en kantoren is niet altijd gemakkelijk te maken. Dit is belangrijk, omdat het daarvan afhankelijk is welke huurwetgeving van toepassing is. Eigenaren van detailhandelsruimte of middenstandsbedrijfsruimte (ook wel aangeduid als 290-bedrijfsruimte: vaak winkels) hebben wettelijk gezien veel minder mogelijkheden dan een eigenaar van overige bedrijfsruimte (ook wel 230a-bedrijfsruimte: vaak kantoren).
  2. Daarnaast is het ook niet helemaal juist om over overige bedrijfsruimte te praten alsof het enkel kantoren betreft. Onze leden bezitten ook bedrijfshallen, garages etc. In dit artikel wordt kort ingegaan op enkele aspecten van het verhuren van bedrijfsruimte.

Let wel: dit zijn slechts enkele elementen uit het zeer complexe stelsel van wetgeving dat van toepassing is! Voor het hele verhaal dient u altijd een adviseur in te schakelen. Verder worden enkele voorbeelden gegeven van de inspanningen van Vastgoed Belang voor eigenaren van dit type vastgoed.

Onderscheid artikel 230a- of 290-bedrijfsruimte

Het is van belang zeker te weten onder welke categorie uw contract valt: 230a- of 290-bedrijfsruimte? 

Artikel 290-bedrijfsruimte wordt als volgt aangeduid:

‘Een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan (inclusief bijbehorende grond, onroerende aanhorigheden en de afhankelijke woning), dat krachtens overeenkomst van huur en verhuur bestemd is voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, restaurant- of cafébedrijf, afhaal- of besteldienst of ambachtsbedrijf, en waarbij in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van goederen of voor dienstverlening aanwezig is’

In de wet zijn het hotelbedrijf en het kampeerbedrijf expliciet geduid als zijnde artikel 290-bedrijfsruimte.

Grond of bedrijfswoning

Bij 290-bedrijfsruimte worden ook de onroerende aanhorigheden zoals de grond en een bedrijfswoning gerekend. Voor dit type panden geldt:

  • De wettelijke regels zijn van semi-dwingend recht. Er mag dus niet van worden afgeweken ten nadele van de huurder
  • Er is een strenge en uitgebreide ontruimingsbescherming op van toepassing
  • De duur van de contracten is beperkt zelf vast te stellen; u zit al snel voor (zeer) lange tijd aan een contract vast
  • De huurprijsherziening is van toepassing; hiermee kunnen huurder en verhuurder de huurprijs laten aanpassen
  • De indeplaatsstellingsregeling is van toepassing; de huurder kan dus in bepaalde situaties zelf een opvolger aanwijzen die zijn contract overneemt

230a-bedrijfsruimte

Alle onroerende zaken of gedeeltes daarvan die niet vallen in de categorie woonruimte of artikel 290-bedrijfsruimte, vallen onder de categorie 230a-bedrijfsruimte. Binnen deze categorie bent u vrij om met uw huurder afspraken te maken over de huurprijs, contractduur etc.

In de praktijk kan er sprake zijn van twijfelgevallen of van bijzondere situaties: wat bijvoorbeeld als u aan één en dezelfde huurder een ruimte verhuurt, die deels wordt gebruikt als kantine en deels als kantoor? Zo zijn er nog veel meer situaties mogelijk waarin het niet direct duidelijk is aan welke regels u gebonden bent. 

Laat u goed informeren!

Biedt u een contract aan op basis van het vrijere regime (artikel 230a), maar oordeelt de rechter later dat dit niet correct is en er sprake is van artikel 290-verhuur, dan kan dat zeer vervelende consequenties hebben. Wij adviseren dan ook u altijd goed te laten informeren, bijvoorbeeld door de juridische dienst van uw vereniging.

Actieve lobby

Vastgoed Belang is actief aan het lobbyen om de regels van toepassing op artikel 290-bedrijfsruimten, voornamelijk winkels dus, aangepast te krijgen. Verhuurder hebben te weinig ruimte om afspraken te kunnen maken m.b.t. contractduur, huurprijs, opvolgende huurder en opzegging van het huurcontract. Bovendien zijn de procedures bij de kantonrechter om af te wijken van de wet kostbaar, tijdrovend en is de uitkomst vaak ongewis. Kortom: de huurwetgeving is momenteel te strikt en in het voordeel van de huurder opgesteld. Daarin proberen wij dus verandering te brengen.

Aansprakelijk voor hennepteelt

Als een huurder schade veroorzaakt in uw bedrijfspand, bijvoorbeeld door het te gebruiken voor hennepteelt, loopt u risico om aansprakelijk te worden gehouden voor alle schade die wordt veroorzaakt. Ook al wist u van niets! De schade kan zo oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Wees daarom op de hoogte van manieren om dit te voorkomen. Dit kan preventief. Hoe precies wordt u haarfijn uitgelegd tijdens de Cursus ‘Verhuur Veilig of Verhuur niet’, die wij aanbieden.

Toezicht = noodzakelijk

Het begint al bij het afsluiten van het huurcontract, maar loopt ook gedurende de huurperiode door; toezicht op uw verhuurde bedrijfspand is noodzakelijk. Dat toezicht moet dan wel zijn vastgelegd in het contract met de huurder (‘huisbezoeken’).

Mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met een ‘foute’ huurder? Dan staat onze juridische dienst u graag bij om de schade te beperken. U geniet als lid van een gereduceerd tarief!