Home » Nieuwsberichten » Vermogensrendementsheffing en erfpachtstelsel

Vermogensrendementsheffing en erfpachtstelsel

29 juni 2016

Vermogensrendementsheffing blijft overeind; bezwaar maken nog steeds zinvol

De Hoge Raad heeft in een uitspraak geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing in box 3 niet in strijd is met het Europese eigendomsrecht.

De inmiddels in Noorwegen wonende belanghebbende heeft tegen de aan hem opgelegde aanslag vermogensrendementsheffing in box 3 IB over het jaar 2011, bezwaar, beroep en cassatie ingesteld. Zijn grieven richtte zich met name tegen het forfaitair rendement van 4%. Belanghebbende voerde aan dat de woning niet wordt verhuurd zodat geen sprake is van behaald rendement waarover belasting kan worden geheven. De heffing leidt aldus de belanghebbende voor hem tot een buitensporig hoge last. Advocaat – Generaal (AG) Niessen volgde belanghebbende daarin en adviseerde de Hoge Raad om het beroep gegrond te verklaren. Helaas heeft de Hoge Raad dat advies van de AG niet gevolgd.

Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen, met name vanwege het veronderstelde rendement van 4% waarmee gerekend wordt. Door de uitspraak lijkt dat percentage voor het jaar 2011 overeind te blijven. De uitspraak van de Hoge Raad laat voor belastingplichtigen in de volgende passage echter voldoende ruimte om de rendementsheffingen voor de jaren na 2011 kritisch te blijven bekijken:

Gelet op de ruime beoordelingsmarge die de wetgever op het terrein van het belastingrecht toekomt, is dit stelsel niet in strijd met artikel 1 EP. Dit stelsel zou slechts dan in strijd komen met artikel 1 EP indien zou komen vast te staan dat het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier percent voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen, mede gelet op het toepasselijke tarief, zouden worden geconfronteerd met een buitensporig zware last (zie HR 3 april 2015, nr. 13/04247, ECLI:NL:HR:2015:812, BNB 2015/174). Indien deze onhaalbaarheid duidelijk zou worden en de wetgever ervoor kiest uit te blijven gaan van een forfaitair rendement, mag van hem worden verlangd dat hij de regeling aanpast teneinde de beoogde benadering van de werkelijkheid te herstellen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:1129

De bovengenoemde uitspraak betreft een individuele zaak en ziet dus niet op de zogenoemde massaal bezwaarprocedure over de vraag of de Belastingdienst mag uitgaan van een verondersteld rendement van 4% over spaartegoeden en beleggingen. Hierin is nog geen uitspraak gedaan. Toch kan het van belang zijn om zekerheidshalve pro forma bezwaar aan te tekenen tegen het fictief rendement van 4% en/of de middels de leegwaarderatiomethode vastgestelde waarde. Verzoek daarbij aan de Belastingdienst uw bezwaar aan te houden tot na de uitspraak betreffende de massaal bezwaarprocedure die is aangespannen door de Bond van Belastingbetalers en de naar het Hof terugverwezen procedures met betrekking tot de leegwaarderatiomethodiek.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:812  en http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:1171

Het geeft u de mogelijkheid om in de latere motivering van het bezwaarschrift in te gaan op doorslaggevende onderdelen uit die uitspraken.        

Nieuw erfpachtstelsel in gemeente Amsterdam een feit

De gemeenteraad van Amsterdam heeft 22 juni jl. ingestemd met de invoering van een eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw. Het nieuwe erfpachtstelsel wordt daarmee op 1 juli 2016 van kracht.

Hierbij zal gelden dat de grond bij nieuwbouw, waarvan de voorbereiding ná 1 juli start, direct in de eeuwigdurende erfpacht worden uitgegeven. De nog lopende trajecten worden nog in voortdurende erfpacht afgerond. Huidige erfpachters kunnen ervoor kiezen in het oude stelsel te blijven, maar vanaf volgend jaar kan men ook op vrijwillige basis middels een regeling over stappen naar het nieuwe stelsel. De overstapregeling zal naar verwachting eind oktober 2016 ter inspraak worden gelegd. In het voorjaar van 2017 staat het definitieve besluit over de overstapregeling gepland. Daarna kunnen de eerste erfpachters overstappen.
Voor meer informatie over het nieuwe erfpachtstelsel verwijzen wij u door naar het net verschenen juni-nummer van Steengoed.