Home » Nieuwsberichten » Nieuwsflits Huurverhoging

Nieuwsflits Huurverhoging

15 februari 2016

** Nieuwsflits **
Afgelopen maandag is het minister Blok gelukt zijn wet doorstroming huurmarkt door de Tweede Kamer te loodsen. Dat is goed nieuws voor private verhuurders!

** Huurverhoging **
In ons magazine Steengoed hebben wij in het recente verleden uitgebreid aandacht gegeven aan deze op handen zijnde wetswijziging. De details van de voorgeschiedenis zal ik u hier dan ook besparen.

** 2017 **
Met ingang van 2017 gaat voor gereguleerde private huurwoningen standaard een maximale huurverhoging gelden van 2,5% boven inflatie. Er blijft echter een mogelijkheid bestaan om huurders met een hoger inkomen extra te verhogen. De grens daarvoor ligt prijspeil 2016 op € 39.874. In die gevallen mag de huur met 4% boven inflatie worden verhoogd.

U moet dan wel een “huishoudverklaring” van de belastingdienst meesturen. Dat is vergelijkbaar met de huidige inkomensverklaring. De huurprijs mag met de verhoging echter niet verder stijgen dan de maximaal toegestane huurprijs op basis van de puntentelling.

Voor zelfstandige woningen met een geliberaliseerde huurovereenkomst gelden bovengenoemde regels niet.

Bij huishoudens van 4 of meer personen en huishoudens waarvan tenminste een persoon de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt is de extra verhoging van 4% niet toegestaan.

De huishoudverklaring kan, ten opzichte van de inkomensverklaring die nog voor 2016 kan worden aangevraagd, extra informatie bevatten over het aantal personen waarop het huishoudinkomen is gebaseerd en indien van toepassing of tot het huishouden een persoon behoort die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Voor toegelaten instellingen (corporaties) gelden dezelfde regels, met dien verstande dat aan toegelaten instellingen een beperking wordt opgelegd in de vorm van een maximale huursomstijging van 1% boven inflatie. Dat is inclusief de extra verhoging als gevolg van huurharmonisatie bij wederverhuur van vrijgekomen woningen.

Voor particuliere verhuurders geldt de beperking van de huursom niet.

** 2016 **
Let op! In 2016 geldt nog één keer het huidige systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen. De maximale huurverhoging per 1 juli 2016 ziet er als volgt uit: huurders die in 2014 een inkomen hadden van meer dan € 44.360, kunnen deze zomer een maximale verhoging van in totaal 4,6% krijgen. Dat is inclusief de inflatie van 0,6%.

De huur voor de laagste inkomens tot en met € 34.678 mag met maximaal 2,1% stijgen. Voor de groep daartussen geldt een maximale verhoging van 2,6%. Wie van de extra verhoging van 2,6% of 4,6% gebruik wil maken moet wel een inkomensverklaring meesturen van de belastingdienst.

Om zo’n verklaring te kunnen bemachtigen moet vóór 1 maart een account worden aangemaakt bij het portaal van de belastingdienst.

www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl/accounts/login/?next=/

Uitbreiding tijdelijke huurovereenkomsten
Met het wetsvoorstel verruimt  de minister onder voorwaarden bovendien de mogelijkheden om te werken met tijdelijke contracten. Kort samengevat:
* Het wordt met ingang van 2017 mogelijk voor zelfstandige woonruimte tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten tot maximaal 2 jaar. Anders dan bij het aangaan van huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, die worden aangegaan voor de duur van tenminste één jaar, kunnen tijdelijke contracten voor bepaalde tijd tussentijds door de huurder worden opgezegd. Ook geldt een verlengde termijn, waarbinnen de huurder bij de Huurcommissie een huurprijstoetsing kan verzoeken. Deze loopt tot zes maanden na afloop van de bepaalde tijd. Om de huurovereenkomst daadwerkelijk te laten eindigen aan het einde van de bepaalde tijd moet de verhuurder maximaal drie en minimaal een maand voor het einde daarvan kennis geven aan de huurder. Doet de verhuurder dat niet dan wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.
Opletten dus!
* Voor onzelfstandige woonruimte wordt de mogelijkheid tot het sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten uitgebreid met de doelgroepen: jongeren tot en met 27 jaar, en promovendi. Zo’n overeenkomst kan worden gesloten tot maximaal 5 jaar. Dat kon al voor ouderen, gehandicapten en studenten. Voor beëindigen van de overeenkomst voor bepaalde tijd gelden dezelfde regels als bij tijdelijke overeenkomsten voor zelfstandige woonruimte.
* Tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen wordt als nieuwe categorie toegevoegd onder de Leegstandswet.

Bovenstaande samenvatting bevat slechts de belangrijkste onderdelen en voorwaarden en is zeker niet volledig. In het komende nummer van Steengoed gaan we uitgebreider in op de mogelijkheden en voorwaarden. Tijdelijke huurovereenkomsten zijn overigens nadrukkelijk niet bedoeld om een soort proefperiode te creëren.
============================================================
Heeft u nog verder vragen, neemt u dan contact op met

Vastgoed Belang
Nachtwachtlaan 20, 1058 EA Amsterdam
Telefoon: (020) 34 63 123
E-mail: info@vastgoedbelang.nl