Home » Juridisch, Producten & Diensten » Juridisch » Veelgestelde vragen » Algemeen

Algemeen

Welke hoofdverplichtingen heeft de verhuurder?

de verhuurder moet het gehuurde:
a. ter beschikking stellen, voor zover noodzakelijk van het overeengekomen gebruik;
b. onderhoud te plegen aan het gehuurde;
c. en de verhuurder dient de gebreken te verhelpen op verzoek van de huurder.

Welke verplichtingen heeft de huurder?

de huurder dient:
a. de huurprijs op tijd te voldoen;
b. zich als een goed huurder te gedragen ten aanzien van het gebruik van het gehuurde;
c. kleine herstellingen te verrichten (zie Handboek hoofdstuk 8.3);
d. kennisgeving van gebreken. e. mee te werken aan bezichtiging bij huur of koop;
f. het gehuurde bij het einde van de huur terug te geven in goede staat.

Wat is huur?

huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te geven en waarbij de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Hoe komt een huurovereenkomst tot stand?

a. door ondertekening van een huurovereenkomst door de verhuurder en de huurder.
b. door een mondelinge afspraak tussen verhuurder en huurder.
c. door woningruil bij woonruimte.
d. door medehuurderschap bij woonruimte.
e. door indeplaatsstelling bij winkel- en kantoorruimte.

Wat zijn de voordelen van een schriftelijke huurovereenkomst?

de verhuurder en huurder hebben een duidelijk bewijs waaruit bljkt dat er sprake is van een huurovereenkomst. Er bestaat duidelijkheid over de rechten en plichten, de hoogte van de huur en de termijn, er kunnen bijzondere bepalingen worden overeengekomen die specifiek gelden voor deze huurruimte en het is met nadruk aan te bevelen om een aanvangopleveringsrapport bij de huurovereenkomst te voegen opdat verhuurder en huurder precies weten hoe het gehuurde eruit ziet en in welke staat het verkeert opdat bij de eindoplevering van het gehuurde, verhuurder en huurder over en weer exact weten hoe het gehuurde moet worden opgeleverd.

Wat zijn de nadelen van een mondelinge huurovereenkomst?

zowel de verhuurder als de huurder kunnen allebei moeilijker bewijzen wat precies tussen partijen is overeengekomen. Als er een geschil ontstaat tussen verhuurder en huurder kan niet worden teruggevallen op een schriftelijk huurovereenkomst en moet er aan de hand van andere bewijzen, de mondelinge afspraak worden onderbouwd, zoals getuigen of betalingsbewijzen.

Is de huurder aansprakelijk voor overlast van anderen aanwezig in het gehuurde?

Ja, de huurder is jegens de verhuurder op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn of haar goedvinden het gehuurde gebruiken of zich met zijn of haar goedvinden daarin bevinden.